Poströstning på årsstämman 2020

Observera att årsstämman 2020 nu är helt digital, d.v.s det går inte att delta fysiskt på SBCs kontor.

Genom en tillfällig lag, har bostadsrättsföreningen i år möjlighet att genomföra poströstning. Det går till så, att du som medlem avseende samtliga punkter röstar genom att avge din röst på den bifogade poströsten (sätt kryss i ringen efter ”ja” eller ”nej”), skriver under det och lämnar sedan in denna till styrelsen före själva årsstämman. För varje fråga, kryssar du i ja eller nej.

Notera att styrelsen har beslutat att arrangera en helt digital stämma utan fysisk närvaro, med stöd i den tillfälliga lagen, vilket innebär att du antingen måste poströsta eller ansluta digitalt enligt instruktioner i kallelsen, för att kunna utöva dina medlemsrättigheter.

Årsstämman ska ta beslut i följande frågor (listan följer kallelsens förslag till dagordning).

 • 2. Val av stämmoordförande
 • 3. Godkännande av dagordningen
 • 5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
 • 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 • 7. Fastställande av röstlängd
 • 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 11. Beslut om resultatdisposition
 • 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 • 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 • 16. Val av valberedning
 • 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Poströsten kan lämnas i föreningens brevlåda i porten till Banmästargatan 4, eller mailas till styrelsen på styrelsen@brf-orangeriet-2.se senast den 25 maj kl 19.00

Poströstning vid digital årsstämma Brf Orangeriet 2

mvh

// SBC och styrelsen för brf Orangeriet 2