Poströstning på årsstämman 2020

Observera att årsstämman 2020 nu är helt digital, d.v.s det går inte att delta fysiskt på SBCs kontor.

Genom en tillfällig lag, har bostadsrättsföreningen i år möjlighet att genomföra poströstning. Det går till så, att du som medlem avseende samtliga punkter röstar genom att avge din röst på den bifogade poströsten (sätt kryss i ringen efter ”ja” eller ”nej”), skriver under det och lämnar sedan in denna till styrelsen före själva årsstämman. För varje fråga, kryssar du i ja eller nej.

Notera att styrelsen har beslutat att arrangera en helt digital stämma utan fysisk närvaro, med stöd i den tillfälliga lagen, vilket innebär att du antingen måste poströsta eller ansluta digitalt enligt instruktioner i kallelsen, för att kunna utöva dina medlemsrättigheter.

Årsstämman ska ta beslut i följande frågor (listan följer kallelsens förslag till dagordning).

 • 2. Val av stämmoordförande
 • 3. Godkännande av dagordningen
 • 5. Val av två (2) justerare tillika rösträknare
 • 6. Fråga om stämman blivit stadgeenligt utlyst
 • 7. Fastställande av röstlängd
 • 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 • 11. Beslut om resultatdisposition
 • 12. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 • 13. Beslut om arvoden åt styrelsen och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 • 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 • 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 • 16. Val av valberedning
 • 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende

Poströsten kan lämnas i föreningens brevlåda i porten till Banmästargatan 4, eller mailas till styrelsen på styrelsen@brf-orangeriet-2.se senast den 25 maj kl 19.00

Poströstning vid digital årsstämma Brf Orangeriet 2

mvh

// SBC och styrelsen för brf Orangeriet 2

Kallelse till digital årsstämma

Kallelse till digital årsstämma för Brf Orangeriet 2

Datum: 25 maj 2020
Tid: 19.00
Plats: SBCs kontor i Stockholm, Västgötagatan 5 eller via digital närvaro

Observera att stämman nu endast hålls via digital närvaro!

I rådande tider av Coronaviruset rekommenderar styrelsen att samtliga medlemmar deltar digitalt via sin dator/mobiltelefon eller är med via telefon. Det går precis som alltid bra att också lämnar fullmakt till annan medlem som är ombud.

Anmälan för att kunna närvara digitalt görs genom att lämna sin e-postadress till styrelsen genom att meddela styrelsen senast en vecka före årsstämman. En länk skickas till medlemmens e-postadress som man klickar på för att ansluta till årsstämman. Vill ni ansluta via telefon hittar du nummer och kod i denna kallelse. Om du inte har möjlighet att delta kan du ge ett ombud fullmakt, denna ska lämnas till styrelsen senast en vecka före årsstämman.

Här finner du kallelse och dagordning för årsstämman.

Årsredovisning finns att ladda ned här.

Med vänlig hälsning,

// Styrelsen för brf Orangeriet 2